Den här sidan använder kakor för att förbättra din upplevelse av sidan. Om du önskar kan du själv avaktivera kakor i din webbläsare eller hur vi hanterar dina uppgifter.

Underlag för förslag till ändring av Bibeln idags stadgar (2010)

Förslag på revision av stadgarna väcktes i maj 2017. Huvudskälen var två. Dels att anpassa stadgarna till den nya organisationen i Scripture Union och dels för att anpassa stadgarna till att vi numera har en gratis app. för bibelläsningen av Bibeln idag. I samband med utarbetandet av förslaget av de nödvändiga stadgeändringarna har även en redaktionell översyn av stadgarna gjorts. Nedan presenteras förslagen på stadgeändringar och i förekommande fall skälen till förändringarna samt formerna för stadgeförändringen.

Förslag på två nödvändiga stadgeanpassningar
Den förstnämnda anpassningen tar sig uttryck i § 10 av förslaget, nuvarande § 12 och innebär att de kvarvarande tillgångarna vid en upplösning tillfaller Scripture Union International istället för som tidigare Europa-rådet av Scripture Union. Den andra anpassningen återfinns i revideringen av § 4 (se nedan).

Förslag på förändring av § 4

§ 4 (2010) Som medlem i Bibeln idag räknas den som prenumererar på ”Bibeln idag”, såvida vederbörande ej uttrycker önskan om motsatsen.

§ 4 (2018) Medlem i Bibeln idag räknas den som tecknat eller mottagit enskild prenumeration för den tryckta utgåvan av Bibeln idag för eget bruk, såvida vederbörande inte uttrycker önskan om motsatsen. En prenumeration ger ett individuellt medlemskap även om prenumerationen delas av flera. Det går också att bli medlem utan att prenumerera på den tryckta utgåvan av Bibeln Idag. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.
Varje medlem har en röst på årsmötet.

Överväganden av ändringarna i § 4

 • Bibeln idags tryckta utgåva skall även fortsättningsvis vara medlemstidning.
 • Prenumeration av Bibeln idags tryckta utgåva skall även fortsättningsvis vara medlemsgrundande (om inte prenumeranten önskar motsatsen).
 • Det skall vara möjligt att vara medlem utan att prenumerera på Bibeln idags tryckta utgåva.
 • Avgift för medlemskap i förening måste ytterst bestämmas av årsmötet.
 • Medlemskapet skall vara individuellt och inte kollektivt.
 • Medlemskap i Bibeln idag ger en röst på årsmötet (se nuvarande § 8).

Förslag på redaktionella förändringar i stadgarna
Utöver nämnda de nödvändiga anpassningarna har vissa redaktionella justeringar gjorts i nuvarande § 9 p. 2, (§ 6 p. 2 i förslaget) där benämningen justerare ersatt justeringsmän, samt i nuvarande § 9 p. 8, (§ 6 p. 8 i förslaget) där lydelsen ändrats från, Val av två revisorer med var sin ersättare för nästa räkenskapsår, till, Val av två revisorer och två ersättare för nästa räkenskapsår.

Förslag på strukturella förändringar med kompletterande texter
I förslaget har stadgebestämmelserna placerats under rubriker för att underlätta orienteringen i stadgarna och för att tydligare återspegla den ideella föreningens uppdrags- och beslutandeordning.

I förslaget avhandlas till att börja med den ideella föreningens högsta beslutande organ, årsmötet, följt av styrelsen och dess uppdrag. Därefter kommer de sedvanliga bestämmelserna om stadgeändring och upplösning. De tidigare bestämmelserna i §§ 5-8 har stöpts samman i nya § 7 (och bestämmelsen om rösträtt har lagts in i förslagets § 4). Till förslagets § 7 har också en inledande mening lagts, avseende styrelsens grundläggande ansvar och befogenhet som tidigare inte har funnits med.

I nya förslagets § 8 har bestämmelserna om förvaltning och redovisning från nuvarande § 11 lagts in.

Formerna för stadgeändring
Formerna för stadgeändring anges i nuvarande § 10 av Bibeln idags stadgar. Av den framgår det att fråga om ändring av stadgeändring skall väckas senast sex månader före årsmötet. Denna tidsintervall är till för att ge styrelsen möjlighet att bereda frågan om stadgeändring och underställa revisorerna den föreslagna förändringen i god tid innan förslaget går ut i kallelsen till årsmötet minst en månad före årsmötet § 8.

För en ändring av stadgarna krävs två likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie. På båda årsmötena krävs två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna § 10.

Förslag till nya stadgar för Bibeln idag

ÄNDAMÅL 

§1 Bibeln idag är en ideell förening ansluten till internationella Scripture Union
(bilaga 1) och arbetar för att främja bibelläsandet i Sverige.

§2 Bibeln idag har samma mål, trosgrund och arbetsprinciper som det internationella Scripture Union, som de är återgivna i bilagan till dessa stadgar (bilaga 2).

§3 Bibeln idags syfte är:

 • att tjäna kyrkor, samfund och andra kristna organisationer i Sverige
 • genom att främja daglig och systematisk bibelläsning och bön,
 • så att människor leds till personlig tro på Herren Jesus Kristus, växer i andlig mognad och blir aktiva kristna och tjänare i en värld i nöd.

MEDLEMSKAP

§4 Som medlem i ideella föreningen Bibeln idag räknas den som tecknat eller mottagit enskild prenumeration för den tryckta utgåvan av Bibeln idag för eget bruk, såvida vederbörande inte uttrycker önskan om motsatsen. En prenumeration ger ett individuellt medlemskap även om prenumerationen delas av flera. Det går också att bli medlem utan att prenumerera på den tryckta utgåvan av Bibeln idag.
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.
Varje medlem har en röst på årsmötet.

ÅRSMÖTE

§5 Årsmötet är högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år i april eller maj månad på tid och plats som styrelsen beslutar om. Kallelse till årsmöte skall skickas ut senast en månad före årsmötet.
Motion till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast två månader före årsmötet.

 §6 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justerare.
 • Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet.
 • Fastställande av budget för nästa räkenskapsår.
 • Val av ledamöter och numrerade ersättare i styrelsen.
 • Val av två revisorer och två ersättare för nästa räkenskapsår.
 • Väckta motioner från medlemmarna.
 • Förslag väckta av Bibeln idags styrelse.
 • Övriga frågor som årsmötet kan besluta att föra vidare till styrelsen.

Beslut av årsmöte fattas med enkel majoritet om annat inte anges i stadgarna. Styrelsen kan i speciella fall kalla till extra årsmöte.

STYRELSEN

§7 Styrelsen ansvarar för Bibeln idags löpande verksamhet och fattar beslut inom ramen för Bibeln idags syften och den av årsmötet givna befogenheten. Styrelsen anställer personal och utser råd och arbetsgrupper.

Styrelsen företräder Bibeln idag. Bibeln idags firma tecknas av Bibeln idags styrelse och av dem som styrelsen utsett särskilt därtill.

Styrelsen väljs av årsmötet och består av fem till sju ordinarie ledamöter och tre till fem numrerade ersättare, som väljs för en tid av tre år. En tredjedel av styrelseledamöterna väljs varje år.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Styrelsen sammanträder minst en gång per kalenderår.

§8 Styrelsen mottar och förvaltar medel till stöd för Bibeln idag. Räkenskaperna skall revideras av utomstående revisorer, valda av årsmötet.

STADGEÄNDRING

§9 Fråga om ändring av Bibeln idags stadgar skall väckas senast sex månader före årsmötet. Ärendet skall först behandlas av styrelsen. För ändring av Bibeln idags stadgar krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av de angivna rösterna vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.

UPPLÖSNING

§10 Upplösning av Bibeln idag kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid beslut måste biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade som deltar i årsmötet.
Kvarvarande tillgångar skall vid upplösning tillfalla Scripture Union International.

Stöd Bibeln idag

plusgirot
67 65 25-9


swish logo secondary cmyk
123 452 41 87

Senaste blogginläggen

Bibeln idag   |   Box 1211, 75142  Uppsala   |    plusgiro: 676525-9  |   mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.