Den här sidan använder kakor för att förbättra din upplevelse av sidan. Om du önskar kan du själv avaktivera kakor i din webbläsare eller hur vi hanterar dina uppgifter.

tom-banner

Stadgar för Bibeln Idag

Antagna vid årsmötet den 5 mars och extra årsmötet den 22 oktober 1990.
Föreningen antog namnet Bibeln idag vid årsmötet den 11 maj och det extra årsmötet den 30 augusti 1997. Stadgarna reviderades vid årsmötena den 22 mars 2003 och den 17 april 2004 samt 25 april 2010.

§1 Bibeln idag är en ideell förening ansluten till internationella Scripture Union (bilaga 1) och arbetar för att främja bibelläsandet i Sverige.

§2 Bibeln idag har samma mål, trosgrund och arbetsprinciper som det internationella Scripture Union, som de är återgivna i bilagan till dessa stadgar (bilaga 2).

§3 Bibeln idags syfte är:

 • att tjäna kyrkor, samfund och andra kristna organisationer i Sverige
 • genom att främja daglig och systematisk bibelläsning och bön,
 • så att människor leds till personlig tro på Herren Jesus Kristus, växer i andlig mognad och blir aktiva kristna och tjänare i en värld i nöd.


§4 Som medlem i Bibeln idag räknas den som prenumererar på ”Bibeln idag”, såvida vederbörande ej uttrycker önskan om motsatsen.

§5 Styrelsen väljs av årsmötet och består av fem till sju ordinarie ledamöter och tre till fem numrerade ersättare, som väljs för en tid av tre år. En tredjedel av styrelseledamöterna väljs varje år.

§6 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

§7 Styrelsen sammanträder minst en gång per kalenderår. Styrelsen anställer personal och utser råd och arbetsgrupper.

§8 Styrelsen kallar till årsmöte varje år. Kallelsen till årsmötet införs i "Bibeln idag" minst en månad i förväg. I årsmötet äger alla medlemmar full rösträtt.   

§9 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän.
 • Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet.
 • Fastställande av budget för nästa räkenskapsår.
 • Val av ledamöter och numrerade ersättare i styrelsen.
 • Val av två revisorer med var sin ersättare för nästa räkenskapsår.
 • Väckta motioner från medlemmarna.
 • Förslag väckta av Bibeln idags styrelse.
 • Övriga frågor som årsmötet kan besluta att föra vidare till styrelsen.

Alla beslut utom ifråga om stadgeändring fattas med enkel majoritet.
Styrelsen kan i speciella fall kalla till extra årsmöte.

§10 Fråga om ändring av Bibeln idags stadgar skall väckas senast sex månader före årsmötet. Ärendet skall först behandlas av styrelsen. För ändring av Bibeln idags stadgar krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av de angivna rösterna vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.

§11 Styrelsen mottar och förvaltar medel till stöd för Bibeln idag. Räkenskaperna skall revideras av utomstående revisorer, valda av årsmötet.

§12 Upplösning av Bibeln idag kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid beslut måste biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade som deltar i årsmötet. Kvarvarande tillgångar skall tillfalla Europa-rådet av Scripture Union.

Stöd Bibeln idag

plusgirot
67 65 25-9


swish logo secondary cmyk
123 452 41 87

Senaste blogginläggen

Bibeln idag   |   Box 1211, 75142  Uppsala   |    plusgiro: 676525-9  |   mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.