Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Antagen av styrelsen Augusti 2020.

Grundläggande principer

Ideella föreningen Bibeln idag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Ideella föreningen Bibeln idag erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering.
För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande.

För dig som ger en enstaka gåva via hemsidan, postgiro/bankgiro eller Swish

Bibeln idag registrerar givare i sitt register. Dina personuppgifter, i de fall gåvan inte uttryckligen är anonym, inhämtas från ett allmänt tillgängligt register. Vid gåvor via Swish inhämtas även din postadress.

För att administrera givandet av en gåva.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra donationen av en gåva.
Återrapportering till dig om hur din gåva hjälpt.Intresseavvägning.
Återkoppling angående ytterligare möjligheter för dig att stödja oss.Intresseavvägning.
Analys av givargrupper för förbättrad givarkännedom.Intresseavvägning.
Effektiv administration av vårt givarregister (bl.a. hålla registret dubblettfritt).Intresseavvägning.
Bibehålla en bra givarservice och personlig kontakt med dig.Intresseavvägning.
Efterleva krav i bokföringslagen (1999:1078).Nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Våra berättigade intressen av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader, något som innebär att större del av gåvan kan gå till angivet ändamål.

Borttagning av uppgifter

Uppgifterna bevaras i 36 månader efter det att du senast skänkte en gåva eller beställde en produkt. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det. Om ingen övrig kontakt sker efter 36 månader anonymiseras uppgifterna.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Ideella föreningen Bibeln idag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådana cookie-filer som har placerats hos dig.
När du besöker de delar av Ideella föreningen Bibeln idags webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Säkerhet

Ideella föreningen Bibeln idag skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas.

Användning av informationen

Ideella föreningen Bibeln idag hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller för olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter som du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål.
Ideella föreningen Bibeln idag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst.
Ideella föreningen Bibeln idag utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Rättelse och insyn

Ideella föreningen Bibeln idag strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:
Tel: 018-69 67 84
Postadress: Bibeln idag, Box 1211, 751 42 Uppsala
E-postadress: 

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.