Stadgar

Antagna vid årsmötet den 5 mars och extra årsmötet den 22 oktober 1990.
Föreningen antog namnet Bibeln idag vid årsmötet den 11 maj och det extra årsmötet den 30 augusti 1997. Stadgarna reviderades vid årsmötena den 22 mars 2003 och den 17 april 2004, 25 april 2010, 21 april 2018.

ÄNDAMÅL

§ 1 Bibeln idag är en ideell förening ansluten till internationella Scripture Union (bilaga 1) och arbetar för att främja bibelläsandet i Sverige.*

§ 2 Bibeln idag har samma mål, trosgrund och arbetsprinciper som det internationella Scripture Union, som de är återgivna i bilagan till dessa stadgar (bilaga 2).**

§ 3 Bibeln idags syfte är:

att tjäna kyrkor, samfund och andra kristna organisationer i Sverige

genom att främja daglig och systematisk bibelläsning och bön,

så att människor leds till personlig tro på Herren Jesus Kristus, växer i andlig mognad och blir aktiva kristna och tjänare i en värld i nöd.

MEDLEMSKAP

§ 4 Som medlem i ideella föreningen Bibeln idag räknas den som tecknat eller mottagit enskild prenumeration för den tryckta utgåvan av Bibeln idag för eget bruk, såvida vederbörande inte uttrycker önskan om motsatsen. En prenumeration ger ett individuellt medlemskap även om prenumerationen delas av flera. Det går också att bli medlem utan att prenumerera på den tryckta utgåvan av Bibeln idag.

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

Varje medlem har en röst på årsmötet.

ÅRSMÖTE

§ 5 Årsmötet är högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år i april eller maj månad på tid och plats som styrelsen beslutar om. Kallelse till årsmöte skall skickas ut senast en månad före årsmötet. Motion till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast två månader före årsmötet.

§ 6 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justerare.
 • Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet.
 • Fastställande av budget för nästa räkenskapsår.
 • Val av ledamöter och numrerade ersättare i styrelsen.
 • Val av två revisorer och två ersättare för nästa räkenskapsår.
 • Väckta motioner från medlemmarna.
 • Förslag väckta av Bibeln idags styrelse.
 • Övriga frågor som årsmötet kan besluta att föra vidare till styrelsen.

Beslut av årsmöte fattas med enkel majoritet om annat inte anges i stadgarna. Styrelsen kan i speciella fall kalla till extra årsmöte.

STYRELSEN

§ 7 Styrelsen ansvarar för Bibeln idags löpande verksamhet och fattar beslut inom ramen för Bibeln idags syften och den av årsmötet givna befogenheten. Styrelsen anställer personal och utser råd och arbetsgrupper.

Styrelsen företräder Bibeln idag. Bibeln idags firma tecknas av Bibeln idags styrelse och av dem som styrelsen utsett särskilt därtill.  

Styrelsen väljs av årsmötet och består av fem till sju ordinarie ledamöter och tre till fem numrerade ersättare, som väljs för en tid av tre år. En tredjedel av styrelseledamöterna väljs varje år.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Styrelsen sammanträder minst en gång per kalenderår.

§ 8 Styrelsen mottar och förvaltar medel till stöd för Bibeln idag. Räkenskaperna skall revideras av utomstående revisorer, valda av årsmötet.

STADGEÄNDRING

§ 9 Fråga om ändring av Bibeln idags stadgar skall väckas senast sex månader före årsmötet. Ärendet skall först behandlas av styrelsen. För ändring av Bibeln idags stadgar krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av de angivna rösterna vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.

UPPLÖSNING

§ 10 Upplösning av Bibeln idag kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid beslut måste biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade som deltar i årsmötet.

Kvarvarande tillgångar skall vid upplösning tillfalla Scripture Union International.


* Läs mer om Scripture Union här.

** Svensk version av mål och trosgundval finns.